Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄤˋ ㄆㄧㄥˊ
Hanyu pinyin fēng jìng làng píng
Interpretation
原指無風無浪,後比喻平靜無事。《三國演義》第九一回:「次日,孔明引大軍俱到瀘水南岸,但見雲收霧散,風靜浪平。」也作「平風靜浪」、「風平浪靜」。

︿
Top