Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄥˊ ㄇㄣˊ ㄕㄣ ㄒㄧㄤˋ
Hanyu pinyin héng mén shēn xiàng
Interpretation
形容簡陋、偏僻的住所。《孤本元明雜劇.三化邯鄲.第二折》:「閑歲月衡門深,淡衣冠博帶寬裘。」

︿
Top