Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄥˊ ㄔㄥˊ ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ
Hanyu pinyin péng chéng wàn lǐ
Synonym 前途似錦長風萬里、雲路鵬程
Interpretation
大鵬一飛數千里。典出《莊子.逍遙遊》。後比喻前程遠大,不可限量。明.楊珽《龍膏記》第九齣:「莫嘆儒冠久誤身,鵬程萬里終當奮。」今常用作臨別贈語。也作「萬里鵬程」、「萬里鵬翼」。

︿
Top