Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ ㄆㄥˊ ㄔㄥˊ
Hanyu pinyin wàn lǐ péng chéng
Interpretation
比喻前程遠大,不可限量。參見「鵬程萬里」條。《孤本元明雜劇.下西洋.頭折》:「全憑著帆槳依存,我則索萬里鵬程雪浪分。」

︿
Top