Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄛˋ ㄒㄧㄝˊ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄥˋ
Hanyu pinyin pò xié xiǎn zhèng
Interpretation
中國佛教三論宗的思想。三論宗闡說佛法時,因否定實有,所以對一切承認實有的學說都採取批判的立場。認為批判指摘異說的荒謬,即是顯示真理。

︿
Top