Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ ㄐㄧˋ ˋ ㄊㄧˇ
Hanyu pinyin bàn dǎo tǐ jì yì tǐ
Interpretation
利用半體所構成的記憶元件。大都用作電子計算機內的主記憶體,主要包括唯讀記憶體(ROM)和隨機取存記憶體(RAM)兩種。也作「半體記憶器」。

︿
Top