Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄩㄝˋ ㄧㄤˊ ㄈㄥ ㄊㄨˇ ㄐㄧˋ
Hanyu pinyin yuè yáng fēng tǔ jì
Interpretation
書名。宋范致明撰,一卷,不分門目,隨事記載而成。對郡縣沿革,山川改易,古跡存亡,考證特詳。

︿
Top