Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄋㄢˊ ㄨㄟˊ ˊ ㄇㄧˇ ㄔㄨㄟ
Hanyu pinyin qiǎo fù nán wéi wú mǐ zhī chuī
Interpretation
(諺語)巧媳婦沒米也做不出飯來。比喻即使非常靈巧的人,做事缺乏必要條件,也難以完成。如:「不是我不願意表現廚藝,實在是巧婦難為無米之炊。」也作「巧婦做不得無麵餺飥」、「巧媳婦煮不得沒米粥」。

︿
Top