Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄑㄧˇ ㄙㄤˇ ㄑㄧˋ ㄒㄩㄝˋ
Hanyu pinyin qǐ sǎng qì xuè
Interpretation
形容悲痛到極點。《紅樓夢》第六三回:「賈珍下了馬,和賈蓉放聲大哭,從大門外便跪爬進來,至棺前稽泣血,直哭到天亮。」

︿
Top