Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄐㄧㄤˋ ˋ ㄩㄥˋ ㄇㄧㄥˋ
Hanyu pinyin jiàng shì yòng mìng
Interpretation
軍官與士兵無不服從命令。《三國演義》第三八回:「將軍承父兄遺業,兼六郡之眾,兵精糧足,將士用命。」

︿
Top