Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄐㄧˊ ˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ
Hanyu pinyin jí shí zuò yè
Interpretation
指一種在極短限內處理完成作業的系統。如電腦自輸入裝置取得資料後,即刻加以處理,然後在輸出裝置上將結果顯示出來。

︿
Top