Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ ㄅㄨˋ ㄔㄞ ˋ ㄅㄧㄥ
Hanyu pinyin huáng dì bù chāi è bīng
Interpretation
(諺語)比喻請人做事時,必須滿足其最基本的需求。如:「俗語說:『皇帝不餓兵』,你要請我做事,起碼要先讓我吃飽再說!」《官場現形記》第三一回:「俗語說的好,『皇帝不餓兵』,怎麼叫他們餓著肚皮打仗呢?」

︿
Top