Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄤˊ ㄏㄠˊ ㄒㄧㄤˋ ㄎㄨ
Hanyu pinyin háng háo xiàng kū
Interpretation
大街小的人都在哭泣。形容人極度悲傷。《文選.劉琨.勸進表》:「苟在食土之毛,含氣之類,莫不叩心絕氣,行號哭。」也作「街號」。

︿
Top