Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄢˋ ㄐㄧㄝ ˋ ㄕㄨˋ
Hanyu pinyin hàn jiē yì shù
Interpretation
一種現代新興造形的製作技術。多採鋼、鐵、銅等材料來創作。與傳統雕塑創作方式大異其趣。

︿
Top