Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄢˊ ㄍㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄚˇ
Hanyu pinyin hán gàn huà mǎ
Interpretation
幹善畫馬,傳說建中初年,有人牽患有足疾的馬就診。其馬毛色骨相似幹所畫的馬,為真馬所無。遂牽此馬繞市,巧遇幹。幹亦驚疑。返家後,視其所畫馬本,腳有一點黑缺,方知是馬畫通靈。見唐.段成式《酉陽雜俎續集.卷二.支諾皋》。

︿
Top