Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄏㄡˋ ㄕㄥ ㄨㄢˇ ㄒㄩㄝˊ
Hanyu pinyin hòu shēng wǎn xué
Interpretation
年紀較輕或學歷較淺的人。可用為對前輩的自稱謙詞。宋.陸九淵〈與傅全美書〉:「仙里年來向學者眾、風習可尚,正賴長者不憚告教,使後生學得知前輩風采,謙沖就實,無徒長虛誕。」

︿
Top