Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄎㄨㄥˇ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄢˋ
Hanyu pinyin kǒng míng jiè jiàn
Interpretation
赤壁之戰時,孔以快船、布幔、束草等物,利用夜晚大霧曹軍不敢迎戰的心理,得到曹軍弓弩手亂射的箭十萬餘枝,為小說家虛構的故事。見《三國演義》第四六回。

︿
Top