Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄎㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄈㄥ
Hanyu pinyin kōng xuè lái fēng
Interpretation
有空穴,就有風吹來。語出《文選.宋玉.風賦》:「臣聞於師:『枳句來巢,空穴來風,其所託者然,則風氣殊焉。』」後比喻流言乘隙而入。如:「那些空穴來風的傳聞,不足以採信。」

︿
Top