Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄎㄨㄥ ㄉㄤˋ ㄉㄤˋ
Hanyu pinyin kōng dàng dàng
Interpretation
一無所有的樣子。《初刻拍案驚奇》卷一六:「拿了堂前之燈,到裡面一照,房裡空蕩蕩,並無一些箱籠衣衾之類。」也作「空盪盪」。

︿
Top