Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄍㄨㄢ ㄔㄚ ㄌㄧˋ ㄔㄚㄌㄞˊ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄔㄚ
Hanyu pinyin guān chā lì chā , lái rén bù chā
Interpretation
(諺語)所來的人是奉上級的命令行事,即使上級有所錯,也不是來人的責任。《初刻拍案驚奇》卷一一:「好個殺人害命的儒家子弟!官,來人不。你自到太爺面前去講。」

︿
Top