Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄔㄤ ㄌㄨㄥˊ
Hanyu pinyin guó yùn chāng lóng
Interpretation
國家的命運昌盛興隆。如:「願我們國家國運昌隆,社會安和樂利。」

︿
Top