Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄍㄨㄛˊ ㄈㄨˋ ˋ ˋ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ˋ
Hanyu pinyin guó fù shì shì jì niàn rì
Interpretation
民國十四年三月十二,國父孫中山先生逝世,其後每年此,政府必集會以紀念國父締造民國的豐功偉蹟,稱為「國父逝世紀念」。

︿
Top