Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄌㄧㄤˊ ㄔㄣˊ ㄇㄟˋ ㄐㄧㄥˇ
Hanyu pinyin liáng chén mèi jǐng
Interpretation
美好的時光,宜人的景色。元.王實甫《西廂記.第二本.第二折》:「俺那裡落紅滿地胭脂冷,休孤負了良辰媚景。」也作「良辰美景」。

︿
Top