Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄌㄧˋ ㄨㄟˊ ㄖㄣˋ ㄓㄨㄥˋ
Hanyu pinyin lì wéi rèn zhòng
Interpretation
能力弱而任務繁重。如:「這份對我來說力任重的工作,實在難以擔當。」唐.張說〈讓平章事表〉:「為國者,為官擇人;為臣者,陳力就列。若智小謀大,力任重,豈敢顧惜軀?」

︿
Top