Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄊㄨˊ ㄇㄣˊ ㄉㄚˋ ㄐㄩㄝˊ
Hanyu pinyin tú mén dà jué
Interpretation
比喻內心喜歡而不能得到,於是只好做出已得之狀以自慰。三國魏.曹植〈與吳季重書〉:「過門而大嚼,雖不得肉,貴且快意。」

︿
Top