Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄊㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄈㄥㄦ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ˙ㄉㄜ
Hanyu pinyin tiān bù zhuó fēngr qíng bù de
Interpretation
(諺語)意指有一種人不說謊不能成事。常與「人不著謊兒成不的」併用。《金瓶梅》第七二回:「天不著風兒不的,人不著謊兒成不的。他不整攛瞞著,你家肯要他?」

︿
Top