Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄊㄢ ㄌㄢˊ ˊ ㄧㄢˋ
Hanyu pinyin tān lán wú yàn
Interpretation
貪求無度而不滿足。明.余繼登《典故紀聞》卷一四:「內官因有此家產,所以貪無厭,姦弊多端。」也作「貪得無厭」。

︿
Top