Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄢˋ ㄑㄧㄡˊ ㄖㄨˊ ㄩㄢˋ
Hanyu pinyin dàn qiú rú yuàn
Interpretation
只求能如自己所。廬陵商人歐明,每經彭澤湖,則投舟中所有於湖以為禮。經過數年,湖神青洪君感念其多禮,而問其所需,歐明只求青洪君一婢女如。歐明得如後,數年大富。見晉.干寶《搜神記.卷四》。

︿
Top