Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧˊ
Hanyu pinyin dài píng chóng xí
Interpretation
席,席位。重,增益。漢光武帝於元旦朝賀大會上,令群臣中能說經者,於廷前辯論,若義有不通,輒奪其席以益通者。結果憑連連獲勝,奪坐席五十餘。見《後漢書.卷七九.儒林傳.憑傳》。後比喻博學出眾。也作「憑奪席」。

︿
Top