Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄜˊ ㄘㄨㄣˋ ㄗㄜˊ ㄘㄨㄣˋㄉㄜˊ ˇ ㄗㄜˊ ˇ
Hanyu pinyin dé cùn zé cùn , dé chǐ zé chǐ
Interpretation
所得不論多少,都是實實在在,為其所有。參見「得尺得」條。

︿
Top