Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄜˊ ㄖㄣˊ ㄓㄜˇ ㄔㄤ ㄖㄣˊ ㄓㄜˇ ㄨㄤˊ
Hanyu pinyin dé rén zhě chāng , shī rén zhě wáng
Interpretation
得人心的必能光大興盛,失去人心的必致滅亡。唐.楊烱〈唐右將軍魏哲神道碑〉:「爰清尉候,載澄疆埸,得人者,失人者亡。」

︿
Top