Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄜˊ ˇ ㄉㄜˊ ㄘㄨㄣˋ
Hanyu pinyin dé chǐ dé cùn
Interpretation
所得不論多或少,都是實實在在,為其所有。語本《戰國策.秦策三》:「王不如遠交而近攻,得則王之,得尺亦王之尺也。」

︿
Top