Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄚˋ ㄕㄥ ㄖㄤˇ ㄖㄤˇ
Hanyu pinyin dà shēng rǎng rǎng
Interpretation
高聲喊叫。如:「在醫院裡要保持安靜,不要大聲嚷嚷。」

︿
Top