Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄈㄤˋ ㄆㄧˋ ㄌㄚˋ ㄙㄠ
Hanyu pinyin fàng pì là sāo
Interpretation
胡說八道。《水滸傳》第二一回:「外人見押司在這裡,多少乾熱的不怯氣,胡言亂語,放辣臊。」

︿
Top