Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄈㄤ ㄘㄨㄣˋ ˇ ㄌㄨㄢˋ
Hanyu pinyin fāng cùn yǐ luàn
Synonym 心慌意亂
Antonym 當機立斷
Interpretation
心緒很亂。《石點頭.卷四.瞿鳳奴情愆死蓋》:「眼紅耳熱,胸前像十來個棰頭撞擊,方已亂。」《野叟曝言》第四一回:「我豈不知,只是方已亂,不繇妹子做主哩。」也作「亂矣」。

︿
Top