Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄈㄤ ㄓㄤˋ ㄧㄥˊ ㄑㄧㄢˊ
Hanyu pinyin fāng zhàng yíng qián
Interpretation
吃飯的食物擺滿一丈見那麼廣。形容生活非常奢侈。漢.杜篤〈祓禊賦〉:「于是旨酒嘉肴,丈盈前,浮棗絳水,酹酒醲川。」也作「食前」、「食味」。

︿
Top