Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄈㄢˋ ㄌㄢˋ ㄔㄥˊ ㄗㄞ
Hanyu pinyin fàn làn chéng zāi
Interpretation
  1. 江湖的水溢出,四處亂流而造成嚴重的害。如:「此次颱風所帶來的豪雨,已使低窪地區泛濫成。」
  2. 比喻數量過多而造成害或不便。如:「臺北市的車輛因過多而泛濫成,造成交通擁擠和混亂。」

︿
Top