Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄈㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄢˋ
Hanyu pinyin fán xíng zhòng liàn
Interpretation
苛雜的刑罰和沉重的稅賦。明.張鳳翼《紅拂記》第七齣:「況邊庭黷武連年,繁刑重誰不怨。」也作「繁刑重賦」。

︿
Top