Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄨˋ ㄏㄢˇ ㄇㄛˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ
Hanyu pinyin mù hǎn mò dé lì
Interpretation
。穆罕默德避地之日為遁逃日,此以耶紀後六百二十二年的遁逃日為始,每十二個太陰月為一年,無閏月,每三十年變遷一周,依回教規,以測候新月始為月朔,因此民間日無確定法則,須兼載星期方能對照日期。

︿
Top