Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄥˊ ㄔㄚˊ ㄑㄧㄡ ㄏㄠˊ
Hanyu pinyin míng chá qiū háo
Antonym 鼠目寸光
Interpretation
目光敏銳,觀察入微,可看見秋天鳥獸新長的毛。《孟子.梁惠王上》:「明足以察秋之末,而不見輿薪。」比喻能洞察一切,看出極細微的地方。《三俠五義》第四二回:「不想相爺神目如電,早已明察秋,小人再也不敢隱瞞。」

︿
Top