Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧㄤ ㄖㄨㄥˊ ˋ ㄉㄨㄛˇˋ ㄐㄧㄢˋ ㄗㄨㄟˋ ㄋㄢˊ ㄈㄤˊ
Hanyu pinyin míng qiāng róng yì duǒ , àn jiàn zuì nán fáng
Interpretation
比喻公開的攻擊比較容易對付,暗中的攻擊難以提防。.汪錂《春蕪記》第一一齣:「倘若拿著宋玉,事兒發作。季老夫人得知,一定賣那潑賤到隔江過海去,不然也打他幾十下,消了我這惡氣。正是槍容易躲,暗箭最難防。」也作「槍好躲,暗箭難防」。

︿
Top