Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧㄤ ˋ ㄉㄨㄛˇˋ ㄐㄧㄢˋ ㄋㄢˊ ㄈㄤˊ
Hanyu pinyin míng qiāng yì duǒ , àn jiàn nán fáng
Interpretation
比喻公開的攻擊容易對付,而暗中的攻擊比較難以提防。《平妖傳》第三回:「解下弓來,搭上箭,弓開的滿,箭去的疾,看正狐身,颼的射去,叫聲:『著!』正是槍易躲,暗箭難防,正中了狐的左腿。」也作「槍好躲,暗箭難防」。

︿
Top