Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧ ˋ ㄆㄧㄢˋ
Hanyu pinyin míng qī àn piàn
Interpretation
說假話欺騙對方。《西遊記》第一一回:「自出了森羅殿,見那陰司裡,不忠不孝,非禮非義,作踐五穀,欺暗騙,大斗小秤,姦盜詐偽,淫邪欺罔之徒,受那些磨燒舂剉之苦,煎熬弔剝之刑,有千千萬萬,看之不足。」

︿
Top