Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄣˊ ㄩㄥˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ˋ ㄏㄤˊ ㄓㄥˋ ㄕㄨ
Hanyu pinyin mín yòng háng kōng qì shì háng zhèng shū
Interpretation
主管機關,依據飛安全標準,對空器的各項飛設備,以儀器作逐項、逐件的檢測,完全合乎標準後,所簽發的適證書。

︿
Top