Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄝ ㄍㄨㄥ
Hanyu pinyin mián huā diàn lǐ xiē gōng
Interpretation
後語)不談了。如:「既然你這樣子不講理,我和你只好棉花店裡工──不談了。」

︿
Top