Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄥˊ ㄌㄨㄥˊ ˋ ㄅㄧˋ
Hanyu pinyin méng lóng àn bì
Interpretation
形容樹木青綠茂盛。宋.周邦彥〈六醜.單衣試酒〉詞:「東園岑寂,漸蒙籠碧。」

︿
Top