Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄢˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ
(變) ㄇㄢˋ ㄊㄥ ㄊㄥ
Hanyu pinyin màn téng téng
(變) màn tēng tēng
Interpretation
遲緩的樣子。宋.周邦彥〈紅窗迥.幾日來〉詞:「情性兒,騰騰地,惱得人又醉。」《董西廂》卷一:「滴滴春嬌可人意,騰騰地行出門來。」也作「漫騰騰」、「吞吞」。

︿
Top