Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄢˋ ˙ㄇㄢ ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ
Hanyu pinyin màn man tūn tūn
Interpretation
的樣子。如:「趕快整理房間,別吞吞的。」也作「騰騰」。

︿
Top