Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄟˋ ㄉㄢˋ ㄔㄣˊ ㄒㄧㄥ
Hanyu pinyin mèi dàn chén xīng
Interpretation
天不亮即起床。語出《晉書.卷九.簡文帝紀》:「或白首戎陣,忠勞未敘,或行役彌久,儋石靡儲,何嘗不旦晨興,夜分忘寢。」後比喻勤奮勞動或憂心忡忡難以入眠。

︿
Top