Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄟˊ ㄐㄧˋ ㄋㄞˋ ㄏㄜˊ
Hanyu pinyin méi jì nài hé
Interpretation
沒法子可想。《初刻拍案驚奇》卷三五:「和尚見他賭咒,明知白賴了,爭是個女人家,又不好與他爭論得,和尚沒計何,合著掌,念聲佛。」

︿
Top